OM BO BÜLL

Bo Büll er ikke uden grund en af Danmarks mest anerkendte floralister.

Han arbejder med blomster på en passioneret, kreativ og nytænkende måde, og de blomsteruniverser han kreerer, er altid inspirerende og uforglemmelige. Det gælder alt fra den romantiske brudebuket til den komplette iscenesættelse af hele bryllupsfesten eller den store virksomhedskonference.

Bo Büll er en ægte multikunstner. Siden han grundlagde Bo Büll FLower Design i 2000, har han skabt blomsterdesign, buketter, grænseløse eventløsninger, interiørdesign og endda hovedbeklædninger. Senest er Bo Büll udnævnt til ambassadør for verdens førende magasin og forum for blomsterdesignere, Floral Fundamentals. Bo Bülls værker indgår ligeledes i den verdenskendte kunstbog ’International Floral’.

Inspirationen finder Bo Büll overalt – i Københavns vekslende miljøer og stemninger såvel som i naturens altid overraskende former og farver. Uudtømmelige kilder til inspiration, der giver næring til både det elegante lyse – og det fascinerende mørke. Et værk fra Bo Büll er altid unikt og uforglemmeligt.

Om blomsterkunst og bæredygtighed

At binde smukke buketter og skabe blomsterkunst er i sig selv en påskyndelse af, hvor vidunderlig naturen er. De inspirerende farver og former, som naturen er så uendeligt rig på, bringer vi ind i stuen, kontoret eller konferencen, så alle kan nyde den og opleve den helt tæt på.

Derfor bestræber vi os også på at skåne naturen mest muligt, når vi vælger leverandører og selvfølgelig vores råvarer: blomster og planter. Det kræver stor indsigt at vurdere, hvad der vejer tungest: Det rette klima, hvor fx roserne ikke behøver kunstig varme, vanding og skadedyrsbekæmpelse; eller kortere transportvej fra mere nærtliggende marker. Men vi gør vores yderste – og vi svarer altid gerne på spørgsmål om bæredygtighed og den måde, vi arbejder på.

Når alt kommer til alt, er blomsterkunst afskårne blomster med en begrænset holdbarhed – en luksus, der er smuk, men måske også overflødig. Sørg derfor for, at de blomster, du vælger, er friske, sunde og professionelt behandlet, så de giver den største oplevelse og holder længest muligt.

ABOUT BO BÜLL

Bo Büll is not without reason one of Denmark’s most recognized floralists.

He works with flowers in a passionate, creative and innovative way, and the floral universes he creates are always inspiring and unforgettable. This applies to everything from the romantic bridal bouquet to a complete staging of the entire wedding party or the even the perfectly staged corporate conference.

Bo Büll is a true artist in his field. Since founding Bo Büll FLower Design in the year 2000, he has created floral designs, bouquets, overwhelming event solutions, interior designs and even floral fascinators. Most recently, Bo Büll has been named ambassador for the world’s leading magazine and floral designer forum, Floral Fundamentals. Bo Büll’s works are also included in the world-renowned art book ‘International Floral’.

Bo Büll finds his inspiration everywhere – in Copenhagen’s changing quarters and moods as well as in nature’s always surprising shapes and colours. Inexhaustible sources of inspiration that nurture both the elegant light – and the fascinating darkness. A work by Bo Büll is always unique and unforgettable.

About floral art and sustainability

Creating beautiful bouquets and floral art is in itself an appreciation of how wonderful nature is. This inexhaustible wealth of shapes and colors is what we bring into the living room, office or conference so that everyone can enjoy it and experience it up close.

That is why we also strive to protect nature as much as possible when choosing suppliers and of course the flowers and plants we work with. It requires a great deal of insight to assess what is most important: the right climate for the plants, where, for example, the roses do not need artificial heat, watering and pesticides; or shorter transportation route from more nearby fields. But we do our utmost – and we will happily answer your questions about sustainability and the way we work.

After all, floral art is cut flowers with a very limited life span – a luxury that is beautiful, but perhaps also superfluous. Therefore, make sure the flowers you choose are fresh, healthy and professionally treated to provide the greatest experience and last as long as possible.